INFOPOI. Paigaldasime Koosa jõe lähtesse pilootprojektina kollase infopoi keeluaegade kaardi ja püüginõuete meeldetuletusega, et suudmealale kalastama minejad saaksid sealt vajaliku teabe.Foto: Keskkonnaamet
Margo Pajuste 19. mai 2021 07:00
Varem kehtinud aastaringset keeldu, mis puudutas kalastamist Emajõe lähtest kuni Jõesuu maanteesillani, on muudetud ning seal on nüüd lubatud harrastuspüük lihtkäsiõnge, käsiõnge, põhjaõnge, spinningu ja lendõngega.

KUS TOHIB PAADIGA SÕITA? Mootorpaadiga liiklemine on lubatud kogu Emajõe ulatuses, alates lähtest kuni suudmeni ehk Võrtsjärvest kuni Peipsini. Küll aga on piiratud sõidukiirust 30 km/h Alam-Pedja looduskaitsealal (Võrtsjärvest Kärevere maanteesillani). Nimetatud alal on skuutritega sõitmine aasta ringi keelatud.

MILLAL EI TOHI PÜÜDA? Uue kalapüügieeskirja järgi on haugi keelatud püüda 15. märtsist 30. aprillini ja koha 5. maist 10. juunini.

Oluline on jälgida, et Koosa jõe lähte ja Emajõe suudme ja Pedaspää lahe piirkonnas kehtib püügikeeld endiselt 1. maist 15. juunini.

LIIKUMISPIIRANGUD ALAM-PEDJA LOODUSKAITSEALAL. Võrtsjärve ja Kärevere maanteesilla (täpsemalt Ilmatsalu jõe suubumiskoha) vahelisele alale jäävates vanajõgedes on mootorpaadiga sõitmine aasta ringi keelatud. Kalapüük vanajõgedel on keelatud 1. aprillist 30. juunini. 

Emajõe luha sihtkaitsevööndis (Palupõhjast kuni Ilmatsalu jõeni) on inimeste viibimine keelatud 15. aprillist 30. juunini. Seega tuleb meeles pidada, et sellel ajavahemikul on kalastamine Emajõe, Elva ja Ilmatsalu jõe kaldal sihtkaitsevööndi ulatuses keelatud. Mainitud jõgedel on paadist kalapüük lubatud.

INFOPOI. Paigaldasime Koosa jõe lähtesse pilootprojektina kollase infopoi keeluaegade kaardi ja püüginõuete meeldetuletusega, et suudmealale kalastama minejad saaksid sealt vajaliku teabe. Foto: Keskkonnaamet

PÜÜK EMAJÕEL PEIPSIVEERE LOODUSKAITSEALAL. Kalapüük on keelatud kõigi püügivahenditega:

  • Emajõe suudmest kuni Koosa jõe alguseni – 1. maist 15. juunini
  • Lahepera järve Peipsi järvega ühendavas Naelavere peakraavi lõigus (Lahe jões), Koosa, Kargaja ja Kalli jões, Leegu järve ning Kalli jõge ühendavas kanalis ja Ahja jõe suudmest kuni Ahijärveni (Lääniste Ahijärveni), Ahijärves (Lääniste Ahijärves), Võngjärves, Koosa järves Tartumaal, Lahepera, Kalli, Keeri ja Leegu järves – 1. maist 25. maini
  • NB! Eraldi viibimiskeeld kehtib Koosa järve kohta ajavahemikul 1. maist 31. juulini (vt lisatud kaarti)

Püügivahenditega veekogul või selle ranna/kalda piiranguvööndis viibimine võrdsustatakse kalapüügiga. Erandiks on keeluala läbimine (näiteks sõidetakse ujuvvahendiga kohta, kus tohib püüda, ja selleks läbitakse Emajõe suudmes olev keeluala).

MILLE VASTU KALASTAJAD EKSIVAD? Kõige sagedasemad eksimused Emajõel on olnud keelualal kalastamine, harrastuspüügiõiguse puudumine ja lubatust rohkem püügile asetatud vahendeid ühe isiku kohta (lubatud on 3 õngpüünist inimese kohta).

Keskkonnaamet koos RMK-ga on loomas Peipsiveere looduskaitsealale lõkketegemise võimalusega kalastuskohti, kus saab ööbida ja enda kaasatoodud vahenditega lõket teha. Lisaks olemasolevatele lõkkekohtadele on plaanis juurde rajada 5 kalastuskohta.

Loe lisaks: 

Jälgime püügilimiite

Sellest aastast seati mitmele kalaliigile päevased püügilimiidid.

Harrastuskalastaja tohib nüüdsest nii haugi kui ka koha püüda 5 tükki päevas, latikat 15 tükki päevas. Kui näiteks sumbas on juba 15 latikat, siis tuleb püük lõpetada või 16. latika püüdmisel sumbast kohe üks latikatest vabastada.