Foto: Keskkonnaamet
Aare Pai, Keskkonnaameti eluslooduse ja kalanduse järelevalve arendusosakonna peainspektor 22. august 2022 16:00

Sel aastal muutus lõhe harrastuspüügi korraldus Liivi lahel, Saaremaa ja Hiiumaa ümbruses ning Väinamerel kuni Vormsini.

Alarajoonides 28-1, 28-2 ja 29 õnge otsa või võrku sattunud lõhe tuleb nüüd viivitamatult vabastada ning merre tagasi lasta sõltumata lõhe mõõdust ja eluvõimest.

Erandina on lubatud ühe kalastaja kohta ühes päevas endale jätta 1 rasvauimeta (kasvanduses kasvanud ja loodusesse asustatud) mõõduline lõhe.

2022. aastast alates ei rakendata lõhe harrastuskalapüügil alarajoonides 28-1, 28-2 ja 29 ehk Liivi lahel, Saaremaa ja Hiiumaa ümbruses ning Väinamerel kuni Vormsini enam lossimiskohustust. Viimane kehtis lõhele Läänemeres 2015. aastast alates ehk püügivahenditesse sattunud alamõõduline lõhe tuli pardale võtta ja lossida. See ei laienenud lõhepüügile lõkspüüniste ja mõrdadega.

Seega puudutas see kohustus eelkõige kutselist kalapüüki ning mõjutas harrastuspüüdjaid vaid siis, kui nad kasutasid kutselise kalapüügi vahendeid ehk nakkevõrke ja õngejadasid. Õngedega (k.a spinning) püügile lossimiskohustus ei laienenud. Loomulikult kehtis ka nõue alamõõduline kala vabastada.

Eelmisel aastal mindi Euroopa Liidu tasandil lõhe harrastuspüügi osas konkreetsemaks ning sätestati, et lõhe harrastuspüük alarajoonides 22‒31 keelatakse. Erandina lubatakse päevas ühe harrastuskalastaja kohta püüda ja endale jätta 1 rasvauimeta lõhe, mis tuleb lossida tervelt, et oleks võimalik tuvastada täpne liik ja rasvauime puudumine. Eestis viidi muudatus sisse ka siseriiklikku õigusakti ja see on leitav määruse „Ajutised püügikitsendused, püügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2022. aastal” §10.

Harrastuskalastajad ei tohi 2022. aastal alarajoonides 28-1, 28-2 ja 29 kasutada kalapüügil nakkevõrku suurema silmasuurusega kui 157 mm (võrgusilma diagonaalmõõt). Vastav keeld tuleneb määrusest „Ajutised kalapüügikitsendused Läänemerel 2022. aastal” ja laieneb nii kutselisele kui ka harrastuskalapüügile.

Meriforelli püük on alarajoonides 28-1, 28-2 ja 29 harrastuskalapüügil jätkuvalt lubatud kõikide püügivahenditega (järgida tuleb KPE §20 lg7 sätestatud nõuet, mille kohaselt ei ole ühel isikul lubatud õngpüüniste ja allveepüügivahenditega ühes ööpäevas püüda rohkem kui 2 meri- või jõeforelli).

Püügiruudus 32 (Soome laht) eelpool mainitud piiranguid lõheliste püügile kehtestatud ei ole. Õngpüünistega püüdes tuleb arvestada ööpäevaseid limiite (2 lõhet või 2 forelli või 1 lõhe ja 1 forell). 

Täpsema ülevaate piirkondadest saab kaardilt.