Kalapüük

Saaremaal esitasid kolm traallaeva valed püügiandmed 

Kalale!, 25. märts 2004 11:32
Keskkonnainspektorid tuvastasid Saaremaal kolme traallaeva puhul sadamasse tuleku ning pardal olevate kalakoguste kohta teate edastamise korra rikkumisi. Merel kala püüdva, vastuvõtva, transportiva või töötleva kalalaeva kapten peab teavitama Keskkonnainspektsiooni laeva sadamasse tulekust ning pardal olevast kala kogusest. Teate esitamise aeg, kord ja edastatavate andmete nimistu on kehtestatud keskkonnaministri määrusega.

Mõntu sadamasse randunud traallaeva Rae kapteni Jüri S-i esitatud 6 tonni räime ja 1,5 tonni kilu asemel oli tegelikult püütud 32 tonni – 15 tonni kilu ja 17 tonni räime. Lisaks sellele ei teatanud kapten Keskkonnainspektsioonile õiget sadamasse tuleku aega. Inspektor koostas juriidilisele isikule rikkumise kohta protokolli.

Roomassaare sadamas kontrollisid inspektorid traallaevu Liu ja Ermistu. Liu kapten Mihkel S. oli teatanud kala saagina 14 tonni kilu, kuid tegelikult oli pardal 7 tonni räime ja 7 tonni kilu. Kalalaeva Ermistu kapten Aksel M. teatas, et püüti 3,5 tonni räime, tegelik kalasaak oli 7 tonni. Oletatavasti soovisid kaptenid varjata räime tegelikku saaki, sest räime püügilimiit on väiksem kui kilulimiit. Mõlemaid kapteneid karistati 3000-krooniste trahvidega.

Viimati tuvastati tõsisem traalpüügialane rikkumine märtsi alguses Veere sadamas. Tookord jäi inspektoritele vahele traallaev Delta, mille kapten Vladimir S. edastas valed andmed sadamasse tuleku aja kohta, jättis püügipäevikus täitmata kala lossimise aja ning märkis kala transportiva auto saatelehele lossitud 9,1 t kala asemel 2,1 t. Kaptenile määrati rikkumise eest karistuseks 12 000-kroonine trahv.