Ajutised püügikitsendused Peipsi järvel 2004. aastal

Kalale! 29. juuli 2004 21:28
Keskkonnaministri 12. juuli 2004. a määrus nr 91 Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» (RT I 1995, 80, 1384; 1996, 27, 567; 1998, 108/109, 1784; 1999, 10, 152; 54, 583; 95, 843; 2000, 13, 92; 54, 348; 81, 514; 2001, 18, 88; 2002, 41, 250; 61, 375; 63, 387; 2003, 9, 43; 88, 589; 2004, 2, 9; 30, 208) § 19 lõike 3 alusel ning tuginedes Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi ettepanekule.

§ 1. Peipsi järvel on keelatud mõrrapüük käesoleva määruse jõustumisest kuni 15. augustini 2004. a (kaasa arvatud).

§ 2. Paragrahvi 1 ei kohaldata püügile mõrraga mõrrajadas Lämmi- ja Peipsi järves Praaga ja Raskopeli küla ühendavast joonest lõuna pool.

Minister Villu REILJAN

Asekantsler

kantsleri ülesannetes Allan GROMOV