Keskkonnainspektsioon võtab ette ulatuslikuma paisude kontrolli

Kalale! 7. mai 2011 07:44
Keskkonnainspektsioonil on tänavu kevadel ja suvel plaanis kontrollida lõhejõgedel olevaid paisusid, eesmärgiga kindlaks teha vee-erikasutusloa olemasolu ning tagada paisutamise seaduslikkus. Järgmisel aastal võetakse kontrolli alla muudel jõgedel olevad paisud. Üldnimetuse lõhejõed all peame silmas lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikadena tuntud veekogusid, mille loetelu on kinnitatud keskkonnaministri 15.

Üldnimetuse lõhejõed all peame silmas lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikadena tuntud veekogusid, mille loetelu on kinnitatud keskkonnaministri 15. juuni 2004. aasta määrusega nr 73.

Olemasolevatel andmetel on nõndanimetatud lõhejõgedel umbes 170 paisu, millest ligikaudu pooltel puudub vajalik vee-erikasutusluba. Kokku on inspektsioonile teadaolevalt meie vooluveekogudel ligi 900 paisu.

Alates 2010. aasta jaanuarist peab kõigil lõhejõgede paisude omanikel olema vee-erikasutusluba, ülejäänud veekogudel asuvatel paisudel on veeluba nõutav alates 2012. aasta jaanuarist.

Paisuomanikud, kellel siiani luba puudub, peavad loa taotlemiseks pöörduma Keskkonnaameti poole.

Loata tegevuse korral alustab Keskkonnainspektsioon paisuomaniku suhtes menetluse, et nõuda paisutuse seadustamiseks vee-erikasutusloa taotlemist või paisutamise lõpetamist. Loata tegevus võib tuua füüsilisest isikust paisuomanikule kuni 100 trahviühiku suuruse trahvi, juriidilise isiku trahv võib küündida 2000 euroni.

Euroopa Liidu veepoliitika raamdirektiivi kohaselt tuleb vooluveekogudel tagada kalade ja setete vaba liikumine, milleks rajatakse veekogudele kalade läbipääsud. Lõhejõgedel peavad läbipääsud olema rajatud 2013. aastaks, ülejäänud jõgedel 2015. aastaks.

Alates 18. aprillist saavad paisude omanikud Keskkonnainvesteeringute Keskusest taotleda toetust vooluveekogude seisundi parandamiseks ja veeseadusest tulenevate nõuete täitmiseks. Täpsem info selle kohta http://www.envir.ee/1168456

Algava kontrolli käigus teavitab Keskkonnainspektsioon paisude omanikke ka toetuse saamise võimalustest.


Selgituseks: Paisutamiseks loetakse inimtegevuse mõjul veekogu tõkestamist, millega tõstetakse looduslikku veetaset rohkem kui 0,3 meetrit.