Meeldetuletuseks looduses liikujatele ja puhkajatele: igal pool sõita ei tohi!

Kalale! 19. juuni 2012 14:46
Keskkonnainspektsioon tuletab enne suurt puhkustehooaega sõidukijuhtidele meelde, et mererannas, jõe või järve kaldal on mootorsõidukiga sõitmine keelatud. Sõita tohib ainult selleks ettenähtud teedel. Looduskaitseseadusega on kõigile veekogudele kehtestatud piiranguvöönd, et kaitsta veekogu, selle kaldaid ja seal olevaid looduskooslusi.

Looduskaitseseadusega on kõigile veekogudele kehtestatud piiranguvöönd, et kaitsta veekogu, selle kaldaid ja seal olevaid looduskooslusi. Läänemere ja meie suuremate järvede rannal on piiranguvööndi laius 200 meetrit, üle 10 ha suurustel järvedel 100 meetrit ja kõige väiksematel veekogudel 50 meetrit.

Looduskaitseseadusest tulenevalt on veekogu ranna või kalda piiranguvööndis mootorsõidukiga sõitmine väljaspool selleks ettenähtud teid keelatud. Teeks loetakse ametlikult teeregistrisse kantud teed, mitte iga sissesõidetud rada või jäljepaari, nagu mõnikord ekslikult arvatakse.

Erandina võib mootorsõidukiga piiranguvööndis sõita juhul, kui see on vajalik tiheasustusalal haljasala hooldustööde tegemiseks, kutselise või harrastusliku kalapüügiõigusega isikul kalapüügiks vajaliku veesõiduki veekogusse viimiseks, metsa- või põllumajandustöödeks.

Ranna ja kalda piiranguvööndis sõitmise juhtumid sagenevad suvel, kui inimesed lähevad loodusesse puhkama ning vaba aega veetma. Sageli sõidetakse autode ja ATV-dega otse veepiirini, kahjustades luiteid ja taimestikku. Põhjenduseks tuuakse tihtipeale teadmatus rannal ja kaldal kehtivatest sõidupiirangutest.

Näiteks hiljuti sõitsid kaks noort autoga Vana-Pärnu randa ja seda vaatamata üles seatud keelumärgile. Rikkumise eest määrati juhile 100 euro suurune trahv. Juhi selgituse järgi ei näinud ta keelumärki.

Pärnumaalt on ka näiteid ATV-ga sõitmisest kaitsealal ja Läänemere piiranguvööndis. Need juhtumid on veel menetluses. Üks juhtidest selgitas, et sai oma ATV remondist kätte ja tahtis selle korrasolekut kontrollida. Paraku valis ta proovisõiduks vale koha.

Läänemaa inspektorid said maikuus teate, et Matsalu rahvuspargi Salevere sihtkaitsevööndis on keegi sõitnud auto või ATV-ga. Kohapealt leitud plastmassitükkide järgi tuvastasid inspektorid ühe talu õuel seisva maasturi, mille stange kahjustused sobisid täpselt leitud tükkidega. Esialgu autoomanik eitas sõitmist kaitsealusel Saluvere Salumäel, kuid hiljem tunnistas ennast süüdi. Sõitjale määrati rahatrahv 120 eurot.

Looduses liikumiseks on kasulik teada:

Kaitsealade piirid - Maa-ameti geoportaal http://geoportaal.maaamet.ee

Kaitsealade kaitse-eeskirjad - Riigi Teataja https:// www.riigiteataja.ee

Looduses liikumine - Keskkonnaministeeriumi koduleht http://www.envir.ee/1691

Looduses puhkamise võimalused - RMK koduleht http://rmk.ee/teemad/looduses-liikujale

Veekogu äärde sõitmine, paadi vette viimine, piiranguvööndi laius - looduskaitseseadus