Looduses liikujad eiravad sageli keskkonnakaitse nõudeid

Kalale! 23. august 2013 10:02
Suvised kontrollkäigud on näidanud, et paljud puhkajad ja kalastajad ei pea keskkonnakaitse nõuetest kinni: jätkuvalt kiputakse sõitma, telkima ja lõket tegema selleks mitte ettenähtud kohtades. Keskkonnainspektsiooni Tartumaa büroo viis möödunud nädala lõpus koos Keskkonnaameti ja Veeteede Ametiga läbi kontrollreidi Alam-Pedja looduskaitsealal eesmärgiga kontrollida kalapüügi, veeliikluse ning kaitseala nõuete täitmist. Alam-Pedja looduskaitseala kaitse-eeskirja järgi ei ole lubatud Emajõe vanajõel mootorpaadiga sõita, samuti on keelatud telkida ja lõket teha kaitseala valitseja poolt ette valmistamata ja tähistamata kohas.

Alam-Pedja looduskaitseala kaitse-eeskirja järgi ei ole lubatud Emajõe vanajõel mootorpaadiga sõita, samuti on keelatud telkida ja lõket teha kaitseala valitseja poolt ette valmistamata ja tähistamata kohas. Sellele vaatamata tuvastati Emajõe vanajõel mootorpaadiga liiklejaid ning kallastel selleks mitte ettenähtud kohtades telkijaid ja lõkke tegijaid. Rikkumistega seoses alustati kuus väärteomenetlust.Vales kohas sõitmise, telkimise ja lõkke tegemisega on probleeme ka teistes maakondades. Rikkumiste sisu on sageli sarnane: autoga üritatakse otse veekogu äärde sõita, sõiduk pargitakse rannaliivale või metsa alla, telgitakse ja tehakse lõket selleks mitte ettenähtud kohas. Privaatsema telkimiskoha otsingul sõidetakse teinekord ka edasisõitu keelavast märgist mööda. Taoliste rikkumistega seoses on Keskkonnainspektsioon alustanud maikuust alates ligi 80 väärteomenetlust. Seaduse järgi saab rikkujale määrata kuni 1200 euro suuruse rahatrahvi.Keskkonnainspektsioon tuletab looduses liikujatele ja kalastajatele meelde, et loodusesse puhkama või kalastama minnes tuleks end vastava piirkonna olude ja nõuetega kurssi viia, seda eriti võõrasse kohta minnes. Tuleb meeles pidada, et looduskaitseseadusest tulenevalt on kõigile veekogudele kehtestatud piiranguvöönd, kus mootorsõidukiga sõitmine väljaspool selleks ettenähtud teid on keelatud. Läänemere ja suuremate järvede rannal on piiranguvööndi laius 200 meetrit, üle 10 ha suurustel järvedel 100 meetrit ning väiksematel veekogudel 50 meetrit. Piirang on kehtestatud selleks, et kaitsta veekogu, selle kaldaid ja looduskooslusi.Samuti tuleb arvestada, et paljud meie saared ja rannikualad on kaitse all ning seal tohib liikuda ja tegutseda nii, nagu vastava kaitseala kaitse-eeskiri ette näeb. Paljud puhkajad seda ei tea või ei arvesta nõuetega. Näiteks jaanipäeva eel asus üks seltskond telkima Mohni saarel Lahemaa rahvuspargi sihtkaitsevööndis, kus kaitse-eeskirja järgi on telkimine ja lõkke tegemine välistatud.Infot looduses liikumise kohta saab erinevatest allikatest:Kaitsealade piirid - Maa-ameti geoportaal http://geoportaal.maaamet.ee/
Kaitsealade kaitse-eeskirjad - Riigi Teataja https://www.riigiteataja.ee/
Looduses liikumine - Keskkonnaministeeriumi koduleht http://www.envir.ee/1691
Looduses puhkamise võimalused - RMK koduleht; http://loodusegakoos.ee/kuhuminna/voimaluste-otsing
Veekogu äärde sõitmine, paadi vette viimine, piiranguvööndi laius - vt looduskaitseseadus, Riigi Teataja https://www.riigiteataja.ee/
Loodusvaatluste andmebaas - http://loodus.keskkonnainfo.ee/