Foto: Igor "Ixa" Nael
Kalale! 29. märts 2015 21:00
Keskkonnaamet kiitis heaks Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande. Läbiviidud planeerimisprotsess on Eestis esmakordne. Tulevikus on kavas sel moel planeerida kogu Eesti mereala.

Planeeringu hindamise käigus analüüsiti võimalikku mõju loodus- ning sotsiaal-majanduslikule keskkonnale. Eraldi koostati kaasnevate mõjude eelhinnang Natura 2000 aladele.

Aruande lõpphinnangus on välja toodud leevendavad meetmed planeeringuga kavandatavate mereala kasutusviiside kaupa (laevatransport, energeetika, vesiviljelus, rannikulähedane rekreatsioon, mereala laskeharjutusteks jne) ning samuti täiendavate uuringute vajadused.

„Kuna KSH aruande ja maakonnaplaneeringu koostamine toimusid paralleelselt, siis on planeeringulahenduses juba KSH aruandes välja toodud võimalike konfliktikohtadega arvestatud. Peamisteks konfliktaladeks kujunesid Apollo ja Vinkovi madalikud, kus on vastuolus looduskaitselised ja energeetikaarendamise huvid. Vastuolud lahendatakse täiendavate uuringute ning kaitsealade moodustamise protsessi ja konkreetsete projektide arenduste keskkonnamõju hindamise käigus,“ ütles Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni juht Kaja Lotman.

Planeeringu koostamise korraldaja ja kehtestaja on Hiiu Maavalitsus. Planeeringu koostaja on OÜ Artes Terrae koostöös Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituudi ja OÜ-ga Alkranel. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostas OÜ Alkranel koostöös Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituudi ja OÜ-ga Artes Terrae, Keskkonnaamet on KSH järelevalvaja.

Analoogne planeeringuprotsess toimub praegu ka Pärnu maakonnaga piirneval merealal. 

Lisainfo leiab Hiiu Maavalitsuse kodulehelt. Vt http://hiiu.maavalitsus.ee/merealade-teemaplaneering

Allikas: Keskkonnaamet