Kalapüük

Avalda oma arvamust Linnamäe paisu kohta! 

Kalale!, 1. detsember 2015 22:00
Foto: EKS
Head kalasõbrad - vajame teie häält!

http://keskkonnaamet.ee/public/KMH/HJR_regioon/dokid/21_10_2015_Linnamae_HEJ_KMH_programm_Final.pdfProgrammis on toodud välja Linnamäe paisu osas 2 alternatiivi:

1. Elektrienergia tähtajatu tootmise korral jääb paisjärv olemasoleval kujul alles.

2. Loa kehtivuse ajal vastab olukord alternatiivile 1. Loa lõppemisel aastal 2052 paisutus lõpetatakse, kui loa perioodil ei toimu asjassepuutuvate õigusaktide ja arengukavade korrigeerimist Jägala jõe hüdroenergeetilise kasutamise kasuks.NB! Kumbki alternatiiv ei näe ette kaladele pääsu tagamist ülevalpool paisjärve olevatele väga kõrge potentsiaaliga kudealadele. Siinkohal kutsume kalamehi üles avaldama meelt ka kolmanda alternatiivi osas, milleks oleks kaladele vaba liikumise tagamine kudealadele.Avalikustamine kestab 4. detsembrini, mis tähendab, et ka oma arvamust saab esitada kuni 4. detsembrini (k.a). Programmi üle toimub 10. detsembri õhtul Jõelähtme Vallavolikogu saalis ka avalik arutelu:http://joelahtme.kovtp.ee/…/linnamae-paisu-kmh-programmi-av…Kui keegi soovib lähemalt tutvuda keskkonnamõjude hindamise programmile esitatavate nõuetega, kiigake vastavat seadust (https://www.riigiteataja.ee/akt/113032014032?leiaKehtiv ).Omalt poolt kutsume üles mitte unustama, et lõhejõgede väärtust ei määra mitte mitte niivõrd jõe pikkus kuivõrd potentsiaalsete kudealade kvaliteet. Olgugi, et Jägala oleks nt lõhele ainult joani kättesaadav, teeks looduslik Jägala oma lõhe laskujate arvuga nii mõnelegi kordades pikemale jõele ära. Üks mõte võrdluseks veel: Jägala alamjooks on üsna sarnane Keila omale ja Keila olulisuses lõhejõena ei kahtle täna enam keegi (seejuures on Keila jõelõik joani lühem).Toetagem koos Jägalal kalade vaba liikumist kuni joani ning kohustagem tagama ka looduslikku vooluhulka jões. Parimaks lahenduseks oleks avada Linnamäe HEJ tamm ja lõpetada ülevalpool juga vee kogumine Jägala elektrijaama jaoks, millest tingituna muutuvad täna nii vooluhulk kui veetase jões ning ohustavad nii lõhilaste, kui jõesilmude koorumist ja noorjärke.Palun toetage lõhilaste kudealade taastamist kuni Jägala joani ning andke selle toetuseks oma hääl: http://goo.gl/forms/o2kXNGprwA

Eesti Kalastajate Selts

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee