Võlli pais ja kalapääs Lemmjõel Viljandimaal. Foto: Elina Leiner
Kalale! 5. oktoober 2017 21:00
Sügisene suurvesi on tõstmas mitmete jõgede veetaset, mistõttu paisutatud jõelõikudel võib vesi tekitada kahju nii keskkonnale kui ka inimese varale ja tervisele, annab teada Keskkonnaamet.

Õnnetuse vältimiseks peab paisuomanik tagama kõrgendatud tähelepanu paisul toimuva osas ning ohu korral kiiresti reageerima.Veeseaduse kohaselt peavad kõik paisuomanikud või -valdajad tagama paisu ohutuse

Muuhulgas tähendab see, et paisust ülalpool ei tekiks lubatust suuremat veetõusu, mis võib kaasa tuua paisu purunemise ning sellest tuleneva keskkonnakahju.„Iga paisuomanik peab korraldama paisu regulaarse ülevaatuse ning koristama paisu ette koguneva risu, et see ei ummistaks liigveelaset ega põhjustaks veetaseme lubatust suuremat tõusu paisjärves

Paisuomanikele antud vee erikasutuslubades on välja toodud, milliseid meetmeid võib ohu vältimiseks kasutada

Neile, kellele vee erikasutusluba veel väljastatud ei ole, selgitab Keskkonnaamet, kuidas ohutult ja veeseadusega kooskõlas veetaset alandada

Avarii või selle ohu tekkimisel tuleb kindlasti teavitada koheselt Keskkonnaametit,“ lausus Keskkonnaameti veemajanduse koordinaator Elina Leiner. Võimalike keskkonnakahjusid ennetavate meetmete rakendamiseks ning vajalike kooskõlastuste saamiseks tuleks paisuomanikel võtta ühendust Keskkonnaameti vastava regiooni veespetsialistiga.„Samuti tuleb algava lõheliste kudeaja eel kontrollida, et paisude juurde rajatud kalapääsud oleks täidetud veega ja vabad risuummistusest, mis võib takistada kalade kuderännet merest sobivatele kudealadele

Kalapääsud on ka olulised elu- ja koelmupaigad, mistõttu nende korrapärane korrashoid on väga vajalik,“ lausus Elina Leiner.Märgates paisul avariid või kalapääsul ummistust, tuleks sellest teatada Keskkonnainspektsiooni valvenumbrile 1313.Lisainfo:Elina LeinerKeskkonnaameti vee peaspetsialiste-post: elina.leiner@keskkonnaamet.eetelefon: 5689 8533